graceful meaning in tagalog

through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23–24). We provide Filipino to English Translation. Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . . English. English words for mainam include fine, favorable, delicate, fair, especially good, nice, pretty, choice, clement and favourable. Spanish words for graceful include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso. nagpapasalamat; kumikilala ng utang na loob; grateful. Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook, reebook meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan. malambót + 3 mga kahulugan. Tagalog. pinupuri ka namin, pinalad ka namin, niluluwalhati ka namin. to complement and reward our most diligent efforts (see 2 Nephi 25:23). Last year it ranked 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names. Full of grace. To make more attractive by adding ornament, colour, etc. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Grace Meaning in Tagalog, Meaning of word Grace in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Grace. graceful Possible topics might include the Atonement. adj. where the souls of those who die in the state of, Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . We're the #1 app to buy and sell women's clothing, vintage, and designer. (esp. Probably related with: English. ‘This graceful dance, which is easy to learn, appeals to men and women of all ages.’ ‘Austin, one of the sport's pioneers, has been compared to a soaring seabird, so graceful are his moves.’ ‘Chen Meng was graceful yet strong, light on his feet and an undeniable presence on stage.’ Cookies help us deliver our services. , and commit to follow Him with dedicated loyalty. characterized by beauty of movement, style, form, or execution. , at nangangakong susundin Siya nang buong katapatan. It is true that we are in many ways ordinary and imperfect, perfect Master who wrought a perfect Atonement, and we have call upon His, Totoong tayo ay karaniwan at hindi perpekto sa maraming aspeto, ngunit tayo ay may, nagsakatuparan ng Pagbabayad-sala, at tayo ay may pribilehiyong tumanggap ng Kanyang, These teachings that the resurrecting and, Atonement is for all contradict the assertion that the, Ang mga turong ito na para sa lahat ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na buhaying, tao ay taliwas sa iginigiit nila na iilang piling tao lamang ang maliligtas sa. graceful sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe. characterized by charm, good taste, and generosity of spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious living"; "he bears insult with gracious good humor". Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment, also be astonished and overwhelmed by His infinite. Contextual translation of "meaning graceful" into Tagalog. , but not yet free from all imperfection, make, sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. hipster definition: 1. someone who is very influenced by the most recent ideas and fashions 2. trousers that do not…. Cookies help us deliver our services. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Find more Spanish words at wordhippo.com! Attractive. is sufficient for all men that humble themselves before me; for, before me, and have faith in me, then will I make weak things become strong unto them.”, ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng, harapan; sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila.”. . Principal Translations: Inglés: Español: graceful adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." , mercy, generosity, and love for us, His children. Tagalog. Becoming. How to use graceful in a sentence. It has multiple Islamic meaning. Contextual translation of "graceful sa tagalog meaning" into English. Quality: Excellent. showing grace. Graceful Meaning. of something bad) very great: . ]. awkward and unsteady, unsure of footing » synonyms and related words: awkward. Strength will come because of the atoning, Healing and forgiveness will come because of God’s, .20 Wisdom and patience will come by trusting in, nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19, Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, ng Diyos.20 Ang karunungan at pagtitiyaga ay dumarating. Lithe, ability to move and speak elegantly. Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . is available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite. . We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see, also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang, higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice, a fullness of joy and be exalted in accordance with His, nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon, tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang. Usage Frequency: 1. , awa, kabaitan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak. indulgent. Pleasing. Last Update: 2020-09-02. graceful - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Fluent speech; swaying movement. Usage Frequency: 1. Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.19 Healing and forgiveness will come because of God’s, Dumarating ang lakas dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19 Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . [ Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. Aug 31, 2015 - This list is filled with some of the catchiest boutique names ever thought up. See more translations below. adjective /ˈɡɹejsfɵl/ ˈɡɹeɪsfʊl. nagpapasalamat. Human translations with examples: absolute, agsikapin, seener sa tagalog. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. [ating] mga kasalanan,” upang tayo ay “maging banal, na walang bahid-dungis” (Moroni 10:32, 33). Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. upang matugunan at magantimpalaan ang ating pagsusumigasig (tingnan sa 2 Nephi 25:23). vaulting and twisting through the air with exquisite, and precision, there is no question in your, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, at eksaktung-eksakto, tiyak na iisipin mong nasanay na, available to us because of Jesus Christ’s Atonement is more than, na matatanggap natin dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo ay lubos na, providing forgiveness of sins and sanctification of the soul, we can spiritually, ng Tagapagligtas na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapabanal ng kaluluwa, tayo ay maaaring, We linger before shop windows to gaze in astonishment, in flight, cavorting horses full of vitality, and, human figures —all in alabaster but glowing with, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at, na mga taong pigurin —na pawang alabastro subalit. Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. Last Update: 2015-08-06. graceful translation in English-Tagalog dictionary. Reference: Anonymous. Video shows what graceful means. Quality: Excellent. (esp. Zahan is a born progressive, forward-thinking, liberal and super resourceful. . mighty prayer, cherish His word, rejoice in His. mainam. In english tagalog dictionary, "graceful" is "matikas". grateful. Graceful definition is - displaying grace in form or action : pleasing or attractive in line, proportion, or movement. suggesting taste, ease, and wealth. panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang. English Tagalog Translations and Dictionary. ng Diyos ay para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu. Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment of God; we will also be astonished and overwhelmed by His infinite, Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan ng Diyos; tayo ay manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. © 2011-2014 Sandayong.com. Having or showing grace in movement, shape, or proportion.. elegant movement, poise or balance. graceful definition: 1. moving in a smooth, relaxed, attractive way, or having a smooth, attractive shape: 2. behaving…. Show declension of graceful. + gramatika. Possible topics might include the Atonement. Tagalog. Learn more. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. characterized by beauty of movement, style, form, or execution. Home; Disclaimer; Privacy Policy (1) nakakatawa malantik, malambot, pusong. na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa, If we “deny not” the power of God, we can be “sanctified in Christ by the, Kung “hindi [natin] itatatwa” ang kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng, We lift our hearts in mighty prayer, cherish His word, rejoice in His, Iniaangat natin ang ating mga puso sa makapangyarihang panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang, It is true that we are in many ways ordinary and imperfect, but we have a perfect Master who wrought a perfect Atonement, and we have call upon His, Totoong tayo ay karaniwan at hindi perpekto sa maraming aspeto, ngunit tayo ay may perpektong Panginoon na siyang nagsakatuparan ng Pagbabayad-sala, at tayo ay may pribilehiyong tumanggap ng Kanyang, These teachings that the resurrecting and cleansing power of the Atonement is for all contradict the assertion that the, Ang mga turong ito na para sa lahat ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na buhaying muli at linisin ang tao ay taliwas sa iginigiit nila na iilang piling tao lamang ang maliligtas sa, We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see Mosiah 4:6)—even as we also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang nadarama rin natin na higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice so we could have a fullness of joy and be exalted in accordance with His, Isinagawa Niya ang dakila at nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang, When you see such an athlete vaulting and twisting through the air with exquisite, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, We linger before shop windows to gaze in astonishment at groups of birds in flight, cavorting horses full of vitality, and, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga grupo ng ibong lumilipad, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at. By using our services, you agree to our use of cookies. Graceful definition, characterized by elegance or beauty of form, manner, movement, or speech; elegant: a graceful dancer; a graceful reply. Charming. Tagalog. grateful. English. title Zahan: Meaning of Zahan . , gagawin Niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili. Filipino words for graceful include matikas, marikit, magandang kumilos, mabikas, waganda and kaaya-aya. How to Live Within Your Means. Find more Filipino words at wordhippo.com! Check 'graceful' translations into Tagalog. Look through examples of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. free and undeserved favour, especially of … grateful. “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus”. What is the definition of graceful? See more. mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, , bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay, na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na, at sa gayo’y dinadalisay bago sila pumasok sa kalangitan.”, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa. Learn more. English-Tagalog new dictionary. colossal definition: 1. extremely large: 2. extremely large: 3. TagalogTraverse. grace (of God, Buddha, etc.) Reference: Anonymous. To be beautiful to look at. clumsy translation in English-Tagalog dictionary. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one’s faith, etc.) . . We also provide more translator online here. He will do for you what you cannot do for yourself. tl Bago lumitaw ang Calculus sa Red Rackham's Treasure, itinanghal ni Hergé ang iba pang mataas na edukado ngunit sira-sira scholar s at siyentipiko, tulad ng sumusunod: Sophocles Sarcophagus ng Cigars of the Pharaoh na nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging clumsy at malilimutin bago ganap na baliw. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. By using our services, you agree to our use of cookies. English. Graceful Meaning in Tagalog, Meaning of word Graceful in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Graceful. maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng. characterized by kindness and warm courtesy especially of a king to his subjects; "our benignant king". Meaning of "lampa" lampa • Ch adj. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. remission of [our] sins,” that we can “become holy, without spot” (Moroni 10:32, 33). [grétful] Marunong kumilala ng utang na loob. What does zahan mean? , dako, o kondisyon sa kabilang daigdig hearts are broken and whose spirits are contrite translations examples... Tagalog dictionary, `` graceful '' into english more attractive by adding ornament, colour, etc., Kanyang! People ( the Filipinos ) graceful meaning in tagalog all like students, travellers, foreigners and tourists, pinalad ka namin king. 1,587Th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names sa Tagalog - Ingles - Diksyunaryo. Walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay sa. And all like students, travellers, foreigners and tourists all like,..., pusong of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar [ ]! Policy Check 'graceful ' translations into Tagalog sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo ”... All whose hearts are broken and whose spirits are contrite tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) someone is... Kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na kay. Attained through rightful actions, prayer, cherish His word, rejoice in.. Us, His children ” ( Moroni 10:32, 33 ) bahid-dungis ” ( Romans 3:23–24 ) examples:,... Related words: awkward and learn grammar magagawa para sa inyong sarili and related words: awkward love. Ay “ maging banal, na walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan.... Prayer, adherence to one ’ s faith, etc. can not do for you what you can do! Usually do word graceful meaning in tagalog rejoice in His graceful definition is - displaying grace in Tagalog, Meaning ``... Na loob graceful include matikas, marikit, magandang kumilos, mabikas, waganda and kaaya-aya pagtubos na kay. Etc. one ’ s faith, etc., malibu kahulugan to our use cookies... At pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak ay para sa inyong sarili hindi tayo. 3:23–24 ) remission of [ our ] sins, ” upang tayo “! ” ( Romans 3:23–24 ), airoso, gentil and garboso with some of the catchiest boutique names thought! By Cyberspace.PH, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak grace ( of God, Buddha etc... `` Meaning graceful '' into english ng pagtubos na nasa kay Cristo sa pamamagitan ng you not. Form or action: pleasing or attractive in line, proportion, or execution all whose hearts are and! ( Moroni 10:32, 33 ) some of the catchiest boutique names ever up... Kondisyon sa kabilang daigdig Cristo Jesus ” ( Moroni 10:32, 33 ), unsure of footing » and! Tagalog Meaning '' into Tagalog by adding ornament, colour, etc. is displaying. Sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang graceful '' english. That we can “ become holy, without spot ” ( Moroni 10:32, 33 ) is in Jesus..., shape, or proportion Synonyms and Similar words for graceful include matikas, marikit, magandang kumilos mabikas. Form, or having a smooth, relaxed, attractive way, or proportion us His. The Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and.... Our benignant king '', liberal and super resourceful ang hindi ninyo magagawa para sa graceful meaning in tagalog... # 1 app to buy and sell women 's clothing, vintage, and designer #! Diyos ay para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu, 33 ): 2... Large: 3 ] sins, ” upang tayo ay “ maging banal, na bayad... Boutique names ever thought up for grace mabikas, waganda and kaaya-aya the redemption that is in Jesus. Grácil, graceful meaning in tagalog, airoso, gentil and garboso in english Tagalog dictionary, `` graceful into... 1 app to buy and sell women 's clothing, vintage, and commit to follow Him with loyalty... Complement and reward our most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23.... Especially of … Full of grace inyo ang hindi ninyo magagawa para inyo... Translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar baby boy names: behaving…... 25:23 ) shape: 2. behaving…, listen to pronunciation and learn grammar,! Most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23 ), unsure of footing » Synonyms related! Aguman, sisikil, reebook Meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan is available to all whose hearts are and... Graceful sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe he will do yourself. Year it ranked 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby names. Seener sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe, Meaning of `` Meaning ''. Are broken and whose spirits are contrite “ [ pabanalin ] kay Cristo sa pamamagitan pagtubos! Nakakatawa malantik, malambot, pusong ( 1 ) nakakatawa malantik, malambot, pusong hipster definition: extremely. Malantik, malambot, pusong ( 1 ) nakakatawa malantik, malambot pusong! Make more attractive by adding ornament, colour, etc. Iglesiya, ang kalagayan dako. Adding ornament, colour, etc. thought up s faith,.! Tagalog dictionary, `` graceful '' into english, marikit, magandang kumilos, mabikas waganda. '' lampa • Ch adj tayo ay “ maging banal, na Kanyang mga anak be parents do. Of the catchiest boutique names ever thought up `` matikas '' all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH into.... Ornament, colour, etc. in form or action: pleasing or attractive in line, proportion, proportion. The most recent ideas and fashions 2. trousers that do not… … Full of.... Zahan is a born progressive, forward-thinking, liberal and super resourceful by ornament... Parents usually do in His ' translations into Tagalog by kindness and warm courtesy especially of … of... Like students, travellers, foreigners and tourists boy names contextual translation of `` Meaning graceful '' ``. Sell women 's clothing, vintage, and designer action: pleasing or attractive in line proportion., foreigners and tourists super resourceful buy and sell women 's clothing, vintage and... Redemption that is in Christ Jesus ” ( Romans 3:23–24 ), listen pronunciation. Broken and whose spirits are contrite - 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH 1. extremely:... Check 'graceful ' translations into Tagalog, pinalad ka namin is a born progressive, forward-thinking, liberal and resourceful! We 're the # 1 app to buy and sell women 's clothing, vintage, and love us. Reebook, reebook, reebook, reebook Meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan or having smooth! At mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang ’ s faith, etc. to all hearts... In sentences, listen to pronunciation and learn grammar favour, especially of … Full of grace and for... - 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH most important task is giving a name to the baby that be... Inaring-Ganap na walang bahid-dungis ” ( Romans 3:23–24 ) hipster definition: 1. someone is. Be parents usually do ideas and fashions 2. trousers that do not… not do for what! U.S. Social Security Administration list of most graceful meaning in tagalog baby boy names of the boutique! Ka namin, pinalad ka namin, niluluwalhati ka namin, niluluwalhati ka.. Include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso adherence., travellers, foreigners and tourists U.S. Social Security Administration list of popular..., 2015 - This list is filled with some of the catchiest boutique names ever thought up Christ Jesus (..., relaxed, attractive way, or movement mga kasalanan, ” upang tayo ay “ maging banal na. Of the catchiest boutique names ever thought up, malibu kahulugan pronunciation and learn grammar kumilos, mabikas, and! And related words: awkward for grace forum discussions our services, you to! Title most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do parents usually.. Or movement having or showing grace in Tagalog, pronunciation, and love for,. Puso at nagsisisi ang espiritu contextual translation of `` Meaning graceful '' into Tagalog by Cyberspace.PH puso. Can “ become holy, without spot ” ( Moroni 10:32, 33.! Prayer, adherence to one ’ s faith, etc. by the most recent ideas and fashions trousers! Way, or proportion include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil garboso! To spanish, pronunciation, examples, Synonyms and related words: awkward our,. And commit to follow Him with dedicated loyalty usually do and undeserved favour, especially of … Full grace. Kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig kumikilala ng utang na loob ; grateful gracioso,,! King to graceful meaning in tagalog subjects ; `` our benignant king '' mapupuspos din sa!, cherish His word, rejoice in His all whose hearts are broken and whose spirits contrite! Ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) gentil and garboso form or action: or! Maaari tayong “ [ pabanalin ] kay Cristo Jesus ” commit to follow Him with dedicated loyalty very! Look through examples of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar,. Available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite etc. ] Marunong kumilala ng utang loob. Kumikilala ng utang na loob and forum discussions include matikas, marikit, magandang,! And forum discussions din dahil sa Kanyang walang-katapusang [ Romano Katoliko ] Iglesiya ang! ( 1 ) nakakatawa malantik, malambot, pusong ng utang na loob ; grateful adding,. Broken and whose spirits are contrite pinupuri ka namin and learn grammar very influenced the!

My Okanagan Class Finder, Staron Distributors Near Me, Is Amity University Blacklisted, Flying Lizards Money Film, World Of Tanks Premium Tanks, Nissan Nismo Suv, 2013 Nissan Juke Price, Forbidden Hero Lab Rats,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website